Reglement voor het Ton Schuurmansfonds

A.A.M.Schuurmans
A.A.M. Schuurmans
Het Ton Schuurmansfonds is ingesteld door de stichting Groninger Studie Journalistiek (GSJ) als een blijvende herinnering aan haar eerste voorzitter, de heer A.A.M. Schuurmans. Het fonds wordt gevoed door donaties van derden. Het heeft tot doel studenten Journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen in de gelegenheid te stellen tijdens hun studie stage te lopen bij een buitenlands dagblad of persbureau.

* Het maximumbedrag dat per kalenderjaar kan worden uitgekeerd is fl. 5000,- (vijfduizend gulden). In voorkomende gevallen kunnen meerdere aanvragen per jaar worden gehonoreerd. De totaal uit te keren gelden kunnen genoemd bedrag nimmer te boven gaan.

* Het toe te kennen bedrag hangt af van de lengte en de geografische plaats van de stage.

* Uitsluitend studenten Journalistiek van de RUG komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds.

* Belangstellende studenten dienen op persoonlijke titel een aanvraag in te dienen bij het fonds via de secretaris van de GSJ. Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een motivering van de student en aanbeveling van een van de docenten van de Afstudeerrichting Journalistiek.

* De aanvragen worden beoordeeld door een driekoppige jury onder voorzitterschap van de voorzitter van de GSJ. De overige twee juryleden maken deel uit van het bestuur van de stichting GSJ of van de Commisie van Advies van de GSJ. Docenten van de Afstudeerrichting Journalistiek kunnen geen lid zijn van de jury.

* De uitslag is bindend en er kan derhalve niet over worden gecorrespondeerd.

* In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de GSJ.
 
 

Aldus vastgesteld door het GSJ-bestuur op 14 oktober 1999.